உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

பொது துறையில்கொள்முதல் கொள்ளளவுகட்டிடநிகழ்ச்சிக்காக பரிந்துரை 2017-07-20

Read more >>