உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

எனது பாடசாலை டெங்கு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா? 2017-06-27