சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

SPMC இனால் 3.8 மில்லியன் பெறுமதியான மருத்துவ உபகரணங்கள் அன்பளிப்பு 2016-09-07