உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

SPMC இனால் 3.8 மில்லியன் பெறுமதியான மருத்துவ உபகரணங்கள் அன்பளிப்பு 2016-09-07