சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

வைத்தியசாலை வகை,

வைத்தியசாலை பெயர்.

வரலாறு

வரலாறு பற்றி விரைவில்

வரலாறு பற்றி விரைவில்

வரலாறு பற்றி விரைவில்

நோக்கம்

நோக்கம் பற்றி விரைவில்

இலக்கு

இலக்கு பற்றி விரைவில்

சேவை

சேவை பற்றி விரைவில்

எங்கள் ஊழியர்

செயலாளர்

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் நாயகம்

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

சுகாதார சேவை பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம்

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

Directors

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

Dr. Name

Doster Position

முன்னேற்றம்

முன்னேற்றம் பற்றி

கிளினிக் வகை கிளினிக் பெயர் திகதி நேரம்

தொடர்பு

முகவரி
Distric Hospital, Colombo 3
இணையதளம்
www.helthmin.com
பக்ஸ்
94 112 456 12
தொலைபேசி
94 112 456 12
முகவரி
Distric Hospital, Colombo 3
மின்னஞ்சல்
info@helthmin.com