உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

வடிகட்டல் :

 
 
 
 

இலங்கையில் உள்ள அரச மருத்துவமனை

  • இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலை
  • போதனா வைத்தியசாலை
  • மாகாண பொது வைத்தியசாலை
  • மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை
  • தள வைத்தியசாலை தரம் A
  • தள வைத்தியசாலை - தரம் B
  • பிரதேச வைத்தியசாலை - தரம் -A
  • பிரதேச வைத்தியசாலை தரம் - B
  • பிரதேச வைத்தியசாலை - தரம் c
  • ஆரம்ப மருத்துவ சிகிச்சை பிரிவு