உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

சுகாதார எச்சரிக்கை

 

09

SEP
சீகா வைரஸ் நோய்

தற்போது சீகாவால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் மற்றும் நாடுகள் . இங்கே கிளிக் செய்யவும்

09

SEP
இன்னும் சமீபத்திய சுகாதார எச்சரிக்கைகள்