உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

பொது அறிவிப்புகள்

 

24

NOV
Implementation of the New Nursing Service Minute 02-179/2016(l)

10

NOV
வேலைவைய்ப்பு நியமனங்கள் – உள்கொள்ளல் 2009/2010 (பிரதான தொகுதி) சுகாதார போஷாக்கு மற்றும் சுதேச வைத்

09

NOV
பல் வைத்தியர்களுக்கு கொடுப்பனவுடனான விடுமுறையை வெளிநாட்டில் கழிப்பதற்கு அனுமதி - 2017 (02-182/2016)

09

NOV
வைத்தியர்களுக்கு கொடுப்பனவுடனான விடுமுறையை வெளிநாட்டில் கழிப்பதற்கு அனுமதி - 2017 (02-181/2016)

09

NOV
விசேட பல் வைத்தியர்களுக்கு கொடுப்பனவுடனான விடுமுறையை வெளிநாட்டில் கழிப்பதற்கு அனுமதி - 2017

31

OCT
சுகாதார ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சினால் விநியோகங்களுக்கான புதிய ஆட்சேர்ப்பு -20

27

OCT
புதிய தாதிய சேவை அறிக்கையிடலை நடைமுறைப்படுத்தல்

24

OCT
உள்ளுரைவாளர் மருத்துவ அதிகாரிகளின் பிரதான தொகுதியின் நியமனம் (2009/2010உள்ளெடுத்தல்)

14

OCT
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மையங்கள் நிறுவப்பட்டது (HLCs)

22

SEP
அறிவியல் பயிற்சிக்கான சேர்ப்பு PSM 2௦16 மருந்தாளர் சேவைக்கான ஒருங்கிணைப்பு திட்டம்

22

SEP
அறிவியல் பயிற்சிக்கான சேர்ப்பு மற்றும் PGM 2௦16 உடல்சார் சிகிச்சை சேவைக்கான ஒருங்கிணைப்பு திட்ட

19

SEP
சிறப்பு நிபுணர் தர மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு ஈட்டிய விடுப்புக்கு அனுமதி வழங்குதல்

19

SEP
நிர்வாக நிபுணர் தர மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு ஈட்டிய விடுப்புக்கு அனுமதி வழங்குதல்

15

SEP
AAAH 9 வது மாநாடு இலங்கையில்

15

SEP
மருத்துவ பரிசோதனை மூலம் விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுவோருக்கு பெண் வீராங்கனைகளை சேர்த்தல்

15

SEP
மருந்தக நிறுவனங்களுக்கு வதிவிட விசா வழங்குவதற்கான மருத்துவ கொள்கை வழிகாட்டல்

Policy Guidelines Medicine for Residence Visa to Pharmaceutical Companies