உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

பொது அறிவிப்புகள்

 

05

JAN
முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவி - 2 பதவிகள்

04

JAN
திட்ட உதவியாளர் பதவி

14

NOV
பணிப்பாளர் பதவி – திட்ட கண்காணிப்பு மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் பிரிவுக்கான திட்டங்கள்

03

OCT
සිසු හෙද/ හෙදි පුහුණුවට බඳවා ගැනීම - 2016

12

SEP
சுகாதார மற்றும் அவசர எச்சரிக்கை – செப்டம்பர் 2017 ஆம் ஆண்டு எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெள்ளம் மற்றும்

31

AUG
அவசரகால மருத்துவ உலகக் கல்விக் கழகம் - 2017 கொழும்பு

18

JUL
வெளி தாதியர் பயிற்சிக்கான ஆட்சேர்ப்பு - 2016

15

MAR
இலங்கை முழுவதிலும் உள்ள மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் மற்றும் பல் மருத்துவர் பற்றிய தகவல்களை புதுப்ப

06

MAR
தகவல் அலுவலரின் தகவல்கள்

23

DEC
மருந்தகங்களின் புதிய நியமனங்கள் - 2016

10

NOV
வேலைவைய்ப்பு நியமனங்கள் – உள்கொள்ளல் 2009/2010 (பிரதான தொகுதி) சுகாதார போஷாக்கு மற்றும் சுதேச வைத்

09

NOV
பல் வைத்தியர்களுக்கு கொடுப்பனவுடனான விடுமுறையை வெளிநாட்டில் கழிப்பதற்கு அனுமதி - 2017 (02-182/2016)

09

NOV
வைத்தியர்களுக்கு கொடுப்பனவுடனான விடுமுறையை வெளிநாட்டில் கழிப்பதற்கு அனுமதி - 2017 (02-181/2016)

09

NOV
விசேட பல் வைத்தியர்களுக்கு கொடுப்பனவுடனான விடுமுறையை வெளிநாட்டில் கழிப்பதற்கு அனுமதி - 2017

31

OCT
சுகாதார ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சினால் விநியோகங்களுக்கான புதிய ஆட்சேர்ப்பு -20

27

OCT
புதிய தாதிய சேவை அறிக்கையிடலை நடைமுறைப்படுத்தல்

24

OCT
உள்ளுரைவாளர் மருத்துவ அதிகாரிகளின் பிரதான தொகுதியின் நியமனம் (2009/2010உள்ளெடுத்தல்)

14

OCT
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மையங்கள் நிறுவப்பட்டது (HLCs)

22

SEP
அறிவியல் பயிற்சிக்கான சேர்ப்பு PSM 2௦16 மருந்தாளர் சேவைக்கான ஒருங்கிணைப்பு திட்டம்

22

SEP
அறிவியல் பயிற்சிக்கான சேர்ப்பு மற்றும் PGM 2௦16 உடல்சார் சிகிச்சை சேவைக்கான ஒருங்கிணைப்பு திட்ட

19

SEP
சிறப்பு நிபுணர் தர மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு ஈட்டிய விடுப்புக்கு அனுமதி வழங்குதல்

19

SEP
நிர்வாக நிபுணர் தர மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு ஈட்டிய விடுப்புக்கு அனுமதி வழங்குதல்

15

SEP
AAAH 9 வது மாநாடு இலங்கையில்

15

SEP
மருத்துவ பரிசோதனை மூலம் விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுவோருக்கு பெண் வீராங்கனைகளை சேர்த்தல்

15

SEP
மருந்தக நிறுவனங்களுக்கு வதிவிட விசா வழங்குவதற்கான மருத்துவ கொள்கை வழிகாட்டல்

Policy Guidelines Medicine for Residence Visa to Pharmaceutical Companies