சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

வடிகட்டல் :

 
 

வைத்தியசாலைகள்

National Hospital of Sri Lanka