உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

வேலை வாய்ப்புகள்

 

10

MAR
Enrolment of Trainees for the Training of the Posts in the Service of Professions Supplementary to Medicine and Para Medical Service 2016/ 2017

01

MAR
சுகாதார போஷணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சின் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பதவி

04

NOV
உலக சுகாதார அமைப்பிலுள்ள சர்வதேச தொழில்முறை வெற்றிடங்கள்

01

NOV
தரவு பதிவு செய்தல் இயக்குனர் பதவி - 3 பதவிகள்

25-10-2016 தரவு பதிவு செய்தல்  – 3 பதவிகள்  தரவிறக்கம்