உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

Helth Of Ministry
 

FILTERATION :

 
 
 
 

HOSPITAL IN SRI LANKA

  • PEDIATRIC CLINIC
  • MEDICAL CLINIC
  • GYNECOLOGY CLINIC
  • OBSTETRIC CLINIC
  • Other Clinic