உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

Helth Of Ministry
 

FILTERATION :

 
 
 

Pediatric Clinic

- This is test - Date : 2015-08-11 - Time : 10.00 am

- Just added clinic - Date : Saterday - Time : 10.00am - 1.00pm

- Just added clinic - Date : Date - Time : Time

- Paeditric General - Date : Monday - Time : 9.00am to 12.00 noon

- Paeditric General - Date : Thursday - Time : 10.00am to 11.00am

- Paeditric General - Date : Monday to Friday - Time : 900am

- new1 - Date : Every Monday - Time : 9.00am to 12.00 noon

- Cardiology - Date : 2015-08-11 - Time : 10.00 am

- Cardiology - Date : Saterday - Time : 10 am

- General Dental - Date : Saterday - Time : 11 am

- Gastro-enterology - Date : 2016/01/01 - Time : 10.40

- Gastro-enterology - Date : 2016/01/01 - Time : 12.40

மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை பொலன்னறுவை - Pediatric Clinic - Date : 2016/10/25 - Time : 10.30 am

மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை பொலன்னறுவை - Paediatric - Date : 1 - Time : 1

மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை பொலன்னறுவை - Paediatric - Date : Wednesday - Time : 02 p.m. -04 p.m.

மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை பொலன்னறுவை - Paediatric - Date : Friday - Time : 08 a.m. - 12 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Asthma - Date : Monday - Time : 1.00pm - 4.00pm

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Asthma - Date : Tuesday - Time : 1.00pm - 4.00pm

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Epilepsy - Date : Friday, Saturday - Time : 8.00am - 12.00 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Eye - Date : Saturday - Time : 8.00am - 12.00 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Paediatric - Date : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday - Time : 8.00am - 12.00 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Psychiatric - Date : Monday - Time : 8.00am - 12.00 noon

Base Hospital Type B - Gampola - Paediatric - Date : Thursday - Time : 8.00 am - 12.00 pm

Base Hospital Type B - Mawanella - Paediatric - Date : Friday - Time : 8.00am - 12.00 noon