உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

Helth Of Ministry
 

FILTERATION :

 
 
 

Other Clinic

- General Dental - Date : Monday to Friday - Time : 9.00am to 12.00 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Cardiology - Date : Monday, Wednesday, Friday - Time : 8.00am - 4.00pm

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Dental - Date : Monday, Friday - Time : 8.00am - 4.00pm

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Dermatology - Date : Monday, Thusday - Time : 08 a.m. - 12 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Diabetic - Date : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday - Time : 8.00am - 12.00 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - ENT - Date : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday - Time : 8.00am - 12.00 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Eye - Date : Tuesday, Friday - Time : 8.00am - 12.00 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - GI - Date : Monday - Time : 1.00pm - 4.00pm

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - GU - Date : Monday - Time : 1.00pm - 4.00pm

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Maxillo Facial - Date : Monday - Time : 8.00am - 12.00 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Neurology - Date : Monday, Friday - Time : 8.00am - 12.00 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Epilepsy - Date : Wednesday - Time : 1.00pm - 4.00pm

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Oncology - Date : Tuesday - Time : 1.00pm - 4.00pm

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Orthodontic - Date : Wednesday, Saturday - Time : 8.00am - 12.00 noon

போதனா வைத்தியசாலை கொழும்பு தெற்கு ராகம - Orthopaedic - Date : Monday, Thursday - Time : 8.00am - 4.00pm

Base Hospital Type B - Gampola - Surgical - Date : Tuesaday - Time : 8.00 am - 12.00 pm

Base Hospital Type B - Gampola - Surgical - Date : Friday - Time : 2.00 pm - 4.00 pm

Base Hospital Type B - Gampola - Eye - Date : Monday - Time : 8.00 am - 12.00 pm

Base Hospital Type B - Gampola - Eye - Date : Monday, Friday - Time : 8.00 am - 12.00 pm

Base Hospital Type B - Gampola - Eye - Date : Thursday - Time : 2.00 pm - 4.00 pm

Base Hospital Type B - Gampola - ENT - Date : Tuesaday - Time : 2.00 pm - 4.00 pm

Base Hospital Type B - Gampola - ENT - Date : Thursday - Time : 8.00 am - 4.00 pm

Base Hospital Type B - Gampola - Well Baby - Date : Wednesday - Time : 2.00 pm - 4.00 pm

Base Hospital Type B - Gampola - Psychiatric - Date : Monday, Wednesday, Friday - Time : 8.00 am - 12.00 pm

Base Hospital Type B - Mawanella - Surgical - Date : Wednesday - Time : 8.00am - 12.00 noon

Base Hospital Type B - Mawanella - ENT - Date : Monday - Time : 8.00am - 12.00 noon

Base Hospital Type B - Mawanella - ENT - Date : Friday - Time : 2.00pm - 4.00pm

Base Hospital Type B - Mawanella - Dermatology - Date : Monday - Time : 8.00am - 12.00 noon

Base Hospital Type B - Mawanella - Dermatology - Date : Thursday - Time : 2.00pm - 4.00pm

Base Hospital Type B - Mawanella - Dermatology - Date : Friday - Time : 8.00am - 12.00 noon

Base Hospital Type B - Mawanella - Ante natal - Date : Thursday, Friday - Time : 8.00am - 12.00 noon

Base Hospital Type B - Mawanella - Diabetic - Date : Saturday - Time : 8.00am - 12.00 noon