சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

இணையத்தளம் ஊடாக மாணவ தாதியர் பயிற்சிக்காக பயிலுனர்கள் ஆட்சேர்ப்பு - 2019 2020-02-28

විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් සිසු හෙද පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම 2019
இணையத்தளம் ஊடாக மாணவ தாதியர் பயிற்சிக்காக பயிலுனர்கள் ஆட்சேர்ப்பு - 2019
Online Recruitment for the Student Nursing Training – 2019

 
Description Download
Sinhala Tamil
Gazette Notice Download Download
Instructions for Completing the Application Through Internet Download Download
Apply Online