உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

Online Recruitment of Trainees for Nursing, Professions Supplementary to Medicine (PSM) & Para Medical Categories – 2018 2018-08-30

 
Description Download
Tamil
Gazette Notice Download
Introductions of Job Profiles Download
Instructions for Completing the Application Through Internet Download
Apply Online