உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

National Mosquito Control Week : 3rd - 9th April 2018 2018-04-02

 
National Dengue Control Unit along with all the respective stake holders have planned a National Mosquito Control Week from the 03rd to 09th April 2018 in High risk localities island wide.
 
Read More >>