சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

சார்க் புற்றுநோய் வைத்திய நிபுணர்களின் 12 ஆவது சர்வதேச புற்றுநோய் மாநாடானது இலங்கை புற்றுநோய் வைத்திய நிபுன கல்லூரியின் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த கல்வி சார் மாநாட்டுடன் இணைந்து நடத்த 2017-12-12