உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

இலங்கை தேசிய சுகாதார கொள்கை 2016- 2025 2017-11-07