சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

இலங்கையின் வெற்றி: அனைவருக்கும் கட்டுப்படியாகக்கூடிய அத்தியாவசிய மருந்துகளை உறுதிப்படுத்த 2017-11-05