சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

அரசாங்க அல்ககோல் கொள்கை தொடர்புடைய அச்சுறுத்தல்கள் 2017-11-01