உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

அரசாங்க அல்ககோல் கொள்கை தொடர்புடைய அச்சுறுத்தல்கள் 2017-11-01