உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

செப்டம்பர் 14 மற்றும் 15 சுருக்கெழுதுதல் வேலை கடை 2017-09-07