உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

2016 இல் இலங்கையின் விபத்து மற்றும் அவசரகால பராமரிப்பு கொள்கை 2017-07-19

Click to read / download The Accident and Emergency Care Policy of Sri Lanka 2016