சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

2016 இல் இலங்கையின் விபத்து மற்றும் அவசரகால பராமரிப்பு கொள்கை 2017-07-19

Click to read / download The Accident and Emergency Care Policy of Sri Lanka 2016