உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

வெளி நோயாளர் பிரிவில்டெங்கு என்று சந்தேகிக்கப்படும் நோயாளர்களை வகை பிரிக்கும் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கான இடைக்கால வழிகாட்டி 2017-07-07

Interim guideline for establish a triage system for suspected dengue patients at the OPD (until future notice)