සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

ටෙන්ඩර් සහ ප‍්‍රසමිපාදන

 

08

DEC
Procurement of X-ray Unit mounted on a Vehicle for the National Programme for Tuberculosis and Chest Diseases