ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

ටෙන්ඩර් සහ ප‍්‍රසමිපාදන

 

08

DEC
Procurement of X-ray Unit mounted on a Vehicle for the National Programme for Tuberculosis and Chest Diseases