සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

නිවේදන සියල්ල

 

10

MAY
COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Project – Vacancy Announcement Full Time (Contract Basis)

28

APR
Recruitment for Midwife (PHM) Training - Applicants selected for interview

27

APR
හෙද සේවයේ II වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2020 (දෙවන වාරය)

21

APR
හෙද අනුස්ථාපන හා සමායෝජන පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය - 2019/2020

05

APR
World Health Summit – October 24-26, 2021

08

MAR
රාජකාරී නිවාඩු අනුමත කිරීම - හෙද නිලධාරී

21

JAN
Management Assistant (Volunteer) - 02 Positions (for 06 months period)

20

JAN
The following examinations scheduled to be held by the exam branch of the Ministry of Health have been postponed. Dates of examinations will be informed later.

11

JAN
Annual Calendar of National Health Development Committee Meeting for Year 2021

07

JAN
Results Sheet of the Open Recruitment Examination for Speech Therapists – 2018