සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

අගේ කාර්යය මණ්ඩලය

නවතම කාර්යමණ්ඩල නිවෙිදන

 

08

MAR
රාජකාරී නිවාඩු අනුමත කිරීම - හෙද නිලධාරී

20

JAN
The following examinations scheduled to be held by the exam branch of the Ministry of Health have been postponed. Dates of examinations will be informed later.

11

JAN
Annual Calendar of National Health Development Committee Meeting for Year 2021

04

JAN
Health Development Committee Meeting - Annual Calendar 2021

10

NOV
Ante-dating the Date of Extension of Compulsory Retirement Age of Government Medical Officers up to 61 years

05

NOV
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග කල් දැමීම පිළිබඳ දැනුම්දීම

20

OCT
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ තනතුරට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Medical Officers – 2021

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Surgeons – 2021

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Specialists – 2021