ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

අගේ කාර්යය මණ්ඩලය

නවතම කාර්යමණ්ඩල නිවෙිදන

 

12

MAR
Chemical Biological Radioactive Nuclear and Explosive (CBRNE) Disaster Preparedness Readiness Healthcare Institutional Survey

13

MAR
සහනදායී පදනම මත ‍මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාදීම

10

OCT
නව හෙද සේවා ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම

30

AUG
පරිපාලන ශ්‍රේණියේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා විදේශගතවීමට ඉපැයූ නිවාඩු ප්‍රධානය කිරීම

30

AUG
විශේෂඥ, ශ්‍රේණියේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා විදේශගතවීමට ඉපැයූ නිවාඩු ප්‍රධානය කිරීම

02

AUG
1 ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරි (රෝහල් සේවා/ අධ්‍යාපන/ මහජන සෞඛ්‍ය) තනතුරට පත් කිරීම

12

OCT
හදිසි සහ කම්පන හා හදිසි අනතුරු ප්රතිකාර සත්කාර පිළිබඳව AIIMS-WHO-SEARO සඳහා තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක

19

SEP
Grant of Earned Leave for Specialist Grade Medical Officers

19

SEP
Grant of Earned Leave for Administrative Grade Medical Officers