ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

අගේ කාර්යය මණ්ඩලය

නවතම කාර්යමණ්ඩල නිවෙිදන

 

20

OCT
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ තනතුරට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Medical Officers – 2021

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Surgeons – 2021

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Specialists – 2021

15

OCT
Revision of Limit of Extra Duty of all Grades of Medical Officers during COVID – 19 Outbreak

12

MAR
Chemical Biological Radioactive Nuclear and Explosive (CBRNE) Disaster Preparedness Readiness Healthcare Institutional Survey

13

MAR
සහනදායී පදනම මත ‍මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාදීම

10

OCT
නව හෙද සේවා ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම

30

AUG
පරිපාලන ශ්‍රේණියේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා විදේශගතවීමට ඉපැයූ නිවාඩු ප්‍රධානය කිරීම

30

AUG
විශේෂඥ, ශ්‍රේණියේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා විදේශගතවීමට ඉපැයූ නිවාඩු ප්‍රධානය කිරීම