ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

අගේ කාර්යය මණ්ඩලය

නවතම කාර්යමණ්ඩල නිවෙිදන

 

12

OCT
හදිසි සහ කම්පන හා හදිසි අනතුරු ප්රතිකාර සත්කාර පිළිබඳව AIIMS-WHO-SEARO සඳහා තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක

19

SEP
Grant of Earned Leave for Specialist Grade Medical Officers

19

SEP
Grant of Earned Leave for Administrative Grade Medical Officers