සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

අගේ කාර්යය මණ්ඩලය

නවතම කාර්යමණ්ඩල නිවෙිදන

 

11

JAN
Annual Calendar of National Health Development Committee Meeting for Year 2021

04

JAN
Health Development Committee Meeting - Annual Calendar 2021

10

NOV
Ante-dating the Date of Extension of Compulsory Retirement Age of Government Medical Officers up to 61 years

05

NOV
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග කල් දැමීම පිළිබඳ දැනුම්දීම

20

OCT
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ තනතුරට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Medical Officers – 2021

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Surgeons – 2021

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Specialists – 2021

15

OCT
Revision of Limit of Extra Duty of all Grades of Medical Officers during COVID – 19 Outbreak

12

MAR
Chemical Biological Radioactive Nuclear and Explosive (CBRNE) Disaster Preparedness Readiness Healthcare Institutional Survey