ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යාතුමාගේ තොරතුරු

ගරු ෆයිසාල් කසීම්

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය