සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යාතුමාගේ තොරතුරු

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය