සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

අමාත්‍යාතුමාගේ තොරතුරු

අමාත්‍ය ගරු පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍ය