ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

අමාත්‍යාතුමාගේ තොරතුරු

ගරු වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය

                                                                                                                                        
                                               තව දුරටත් කියවන්න...