සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

අමාත්‍යාතුමාගේ තොරතුරු

ගරු ආචාර්ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය