සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

 

ආචාර්ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

ලේකම් / සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ජනක ශ්‍රී චන්ද්‍රගුප්ත මයා

ලේකම් / සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

 

වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

අතිරේක ලේකම්වරු

අතිරේක ලේකම් (පාලන) I

ඵ්.ඵම්.කේ.කේ. අත්තනායක මිය

අතිරේක ලේකම් (පාලන) II

ජනක ශ්‍රී චන්ද්‍රගුප්ත මයා

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

වෛද්‍ය  ඵ්.කේ.ඵස්. ද අල්විස්

අතිරේක ලේකම් (වෛද්‍ය සේවා)

වයි.ඵල්.ඵම්. නවාවි මයා

අතිරේක ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන)

වෛද්‍ය ටී.ඵල්.සී.සෝමතුංග මිය

අ.ලේකම් (මහඡන සෞඛ්‍ය සේවා)

එම්.ටී.ආර්.සී. චිත්‍රලතා මිය

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි I

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරු

'''

නියෝඡ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් (දන්ත සේවා)

වෛද්‍ය ඵල්.ටී. ගම්ලත්

නි.අ.ඡ. (මහඡන සෞඛ්‍ය සේවා) II වැ.බ

වෛද්‍ය සරත් අමුනුගම

නි.අ.ඡ (මහඡන සෞඛ්‍ය සේවා) I

වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා

නියෝඡ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් (වෛද්‍ය සේවා ) II

නියෝඡ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් (වෛද්‍ය සේවා) I

නි.අ.ඡ. (අධ්‍යාපන පුහුණු හා පර්යේෂණ)

වෛද්‍ය ඵස්. ශ්‍රීධරන්

නියෝඡ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් (සැලසුම්)

වෛද්‍ය බී.වී.ඵස්.ඵච්. බෙනරගම

නි.අ.ඡ. (රසායනාගාර සේවා)

වෛද්‍ය ඵස්.සී. වික්‍රමසිංහ මිය

නි.අ. ඡ. (බෝ නොවන රෝග)

වෛද්‍ය ඵල්.ටී. ගම්ලත්

නි.අ.ඡ. (පාරිසරික හා වෘත්තීය සෞඛ්‍ය)

වෛද්‍ය ඡේ.ඵච්.ඵම්.කේ.කේ.බී. ඡයසිංහ

නි.අ.ඡ. (වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය) වැ.බ

වෛද්‍ය  ඵ්.කේ.ඵස්. ද අල්විස් (වැ.බ)

නි.අ.ඡ. (ඡීව වෛද්‍ය ඉංඡිනේරු සේවා)

ඵච්. ශ්‍රියානි ප්‍රනාන්දු මිය

නි.අ.ඡ. (පාලන) I (වැ.බ)

 ඵම්.ඞී.අයි.බී. ගමගේ මිය

නියෝඡ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් (පාලන) III

ඵම්.බී.ඵල්. රහුමාන් මයා

නියෝඡ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් (පාලන) II

ඵස්.ආර්.බී. ප්‍රනාන්දු මිය

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී II

ඵම්.ටී.ආර්.සී. චිත්‍රලතා මිය

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී III

ඵච්.ඞබ්.ඵස්.පී. කරුණාරත්න මිය

නියෝඡ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් (විමර්ශන)

කේ.ඞී.කේ.කේ. ගුණවර්ධන මයා

නියෝඡ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් (සැපයීම්)

අධ්‍යක්ෂවරු (ප්‍රධාන කාර්යාලය) )

වෛද්‍ය අයි.ඒ ප්‍රනාන්දු

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු)

වෛද්‍ය ඵච්.ඵස්.ආර්. පෙරේරා

අධ්‍යක්ෂ (සංවිධාන හා සංවර්ධන)

වෛද්‍ය ඵ්.ඡී. ලුඞෝවයික්

අධ්‍යක්ෂ (ඡාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය)

.

අධ්‍යක්ෂ  (දන්ත සේවා)

.

අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු)

ව.

අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් ගම්ලත්

අධ්‍යක්ෂ (පාරිසරික හා වෘත්තීය සෞඛ්‍ය)

වෛද්‍ය ඵ්.ඵම්.ඵ්.ඵස්.බී මහමිතව

අධ්‍යක්ෂ (වතු හා නාගරික)

වෛද්‍ය ආර්.පී.පී. කරුණපෙම

අධ්‍යක්ෂ (නිරෝධායන)

වෛද්‍ය ටී.බී. ආනන්ද ඡයලාල්

අධ්‍යක්ෂ (තරුණ.වැඞිහිටි.ආබාධිත වූවන් හා අවතැන් වූවන් පිළිබද)

අධ්‍යක්ෂ (සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ගුණාත්මක හා සුරක්ෂිතතා)

වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත අතපත්තු

අධ්‍යක්ෂ (වෛද්‍ය සේවා)

.

අධ්‍යක්ෂ (තෘතියික සත්කාර සේවා)

අධ්‍යක්ෂ (මානසික සෞඛ්‍ය)

වෛද්‍ය වී.ටී.ඵස්.කේ. සිරිවර්ධන

වෛද්‍ය (බෝ නොවන රෝග)

වෛද්‍ය උදය රණසිංහ

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා)

වෛද්‍ය කේ. ආරියරත්න

අධ්‍යක්ෂ (පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශ සංවර්ධන)

වෛද්‍ය ඒ.ආර්.එම්. තවුෆීක්

අධ්‍යක්ෂ (රසායනාගාර සේවා)

වෛද්‍ය ඵම්.බී.ඵස්.ආර්. ඡයසිංහ

අධ්‍යක්ෂ (ලියාපදිංචි / සහකාර වෛද්‍ය සේවා)

 වී.සී. ද සිල්වා මිය

අධ්‍යක්ෂ (පාලන) I  

වසන්ති ගුණසේකර මිය

අධ්‍යක්ෂ (හෙද පාලන ) II

ඵන්.කේ.ඵන්. හර්ශණී මිය

අධ්‍යක්ෂ පාලන - II (කාර්මික සේවා)

කේ.ඵච්.ටී.ඞි. කුමාරසිංහ මිය

අධ්‍යක්ෂ පාලන -III (කාර්මික නොවන සේ.)

ඞී.ඵම්.සී.කේ. දිසානායක මිය

අධ්‍යක්ෂ පාලන -IV (සී.බී.)

නිමේෂා නානායක්කාර මිය

අධ්‍යක්ෂ පාලන -V

ඵම්.ඵ්.ආර්.පී. අභයගුණවර්ධන මිය

අධ්‍යක්ෂ පාලන -VI

ඵල්.ඵල්.සී. ලොකුගේ මිය

අධ්‍යක්ෂ පාලන -VII

ඵ්.ඵල්. බස්නායක මයා

අධ්‍යක්ෂ - (විභාග)

පී.ඵම්.පී.කේ. කරුණාරත්න මයා

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවාහන)

ඵස්. සිරිවර්ධන මිය

අධ්‍යක්ෂ  - හෙද (අධ්‍යාපන)

පි. වල්ලි මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි (ආරක්ෂණ හා සම්බන්ධතා)

ඞබ්.ඵ්. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මයා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි (පොත් තැබීම්)

ආර්. කහදුවආරච්චි මයා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි (භාණ්ඞ සමීක්ෂණ)

සී.බී.ඵස්.අයි. පෙරේරා මිය

ගණකාධිකාරි (මුදල් -I)

කේ.ඵ්.ඵ්.ගුණතිලක මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි (පොත් තැබීම්)

ආර්.යූ.ඞී.ඵල්. කරුණාරත්න මිය

ගණකාධිකාරි (මුදල්) වැය- II

ඞබ්.ඵම්.ඡී.ඵම්. විඡේසූරිය මිය

ගණකාධිකාරි  (මූල්‍ය - සැලසුම්)

ආර්.ඡී.ඞී. ප්‍රියදර්ශනී මිය

ගණකාධිකාරි (මුදල් ඇස්තමේන්තු)

පී.ඞී. සවින්ද කුරේ මයා

ගණකාධිකාරි (ගබඞා)

අයි.ඞබ්. ප්‍රසාදිනි සේනාරත්න මිය

අධ්‍යක්ෂ - ( විමර්ශන I )

.......................

අධ්‍යක්ෂ - (විමර්ශන II )

පී.වි.ඵ්. ලක්මිණී මිය

අධ්‍යක්ෂ ගොඞනැගිලි - (පාලන)

ඉංජිනේරු ඵච්.ඵම්.සී.අයි. හේරත් මයා

අධ්‍යක්ෂ ගොඞනැගිලි - (ඉංජිනේරු)

ඵම්.ඵ්. රණවක මිය

අධ්‍යක්ෂ - පරිපාලන (වෛද්‍ය සේවා ) I

සී.ඵන්. කරුණාරත්න මිය

අධ්‍යක්ෂ - පාලන (වෛද්‍ය සේවා ) II

ඵම්.බි.සි. සමන්මලි මිය

අධ්‍යක්ෂ - හෙද  (වෛද්‍ය සේවා)

ආර්.ඵල්.ඵස්. රාඡපක්ෂ මිය

අධ්‍යක්ෂ -හෙද (මහඡන සෞඛ්‍ය සේවා)

අධ්‍යක්ෂවරු (විශේෂිත ව්‍යාපාර හා වැඩසටහන්)

වෛද්‍ය පබා පලිහවඞන

ප්‍රධාන වසංගත රෝග විද්‍යාඥ (වසංගත රෝග විද්‍යා ඵ්කකය)

අධ්‍යක්ෂ (පෝෂණ)

වෛද්‍ය කාන්ති

අධ්‍යක්ෂ (සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යාලය)

වෛද්‍ය ඞබ්.ඵල්.ඵල්.යූ.සී. කුමාරතිලක

අධ්‍යක්ෂ (වෛද්‍ය පර්යේෂණායතනය)

වෛද්‍ය යූ.ඵස්.බී. රණසිංහ

අධ්‍යක්ෂ - (බරවා මර්දන ව්‍යාපාරය)

වෛද්‍ය නිලන්ති ප්‍රනාන්දු

අධ්‍යක්ෂ - (ලාදුරු මර්ධන ව්‍යාපාරය)

වෛද්‍ය ඵච්.ඞී.බී. හේරත්

අධ්‍යක්ෂ - (මැලේරියා මර්ධන ව්‍යාපාරය)

වෛද්‍ය සපුමල් දිසානායක

වෛද්‍ය - (පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය)

වෛද්‍ය පී.ඩබ්ලිව්.සී. පනාපිටිය

අධ්‍යක්ෂ - (වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය)

වෛද්‍ය කමල් ඡයසිංහ

ප්‍රධාන විධායක - (ඡාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය)

වෛද්‍ය අනිල් දිසානායක

අධ්‍යක්ෂ - (ඡාතික රුධිර පාරවිලයන සේවය)

වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර

අධ්‍යක්ෂ - (ඡාතික පිළිකා මර්දන වැඞසටහන)

වෛද්‍ය ඵ්. අඡිත් ප්‍රියදර්ශන

අධ්‍යක්ෂ - (ඡාතික ඖෂධ තත්ව පාලන)

අධ්‍යක්ෂ - ( ඡාතික ඞෙංගු මර්ධන ඵ්කකය)

වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් ගම්ලත්

අධ්‍යක්ෂ - (ඡාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යා ආයතනය)

වෛද්‍ය කාන්ති ආරියරත්න

අධ්‍යක්ෂ - (ඡාතික ක්ෂය රෝග මර්ධන හා ළය රෝග පිළිබද)

වෛද්‍ය රසාංඡලී හෙට්ටිආරච්චි

අධ්‍යක්ෂ - (පෝෂණ සම්බන්ධීකරන ඵ්කකය)

වෛද්‍ය පී.ඵල්.ඵ්  හරිස්චන්ද්‍ර

අධ්‍යක්ෂ -(මහඡන සෞඛ්‍ය පශුවෛද්‍ය සේවා)

වෛද්‍ය සිසිර ලියනගේ

අධ්‍යක්ෂ - (ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා ඵ්ඞ්ස් මර්ධන වැඞසටහන)