සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය

දිනය විස්තරය ලිපිය අයදුම්පත නාමලේඛණය පුරප්පාඩු ලේඛණය
20-10-2016 Recruitment of Grade II Dental Surgeons to the Department of Health Services -2016 (New Announcement) Download