සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

පුරප්පාඩු

දිනය විස්තරය ලිපිය අයදුම්පත නාමලේඛණය පුරප්පාඩු ලේඛණය
19-02-2018 සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණය (MN 3 - 2006 - A) සදහා බදවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය - 2018 බාගතකිරීම
29-12-2017 අතිරේක ලේකම් (වෛද්‍ය සේවා) තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය බාගතකිරීම
05-01-2017 අතිරේක ලේකම් (මහජන සෞඛ්‍ය සේවා) තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය (02-237/2017 ) (I) බාගතකිරීම
29-12-2017 අතිරේක ලේකම් (මහජන සෞඛ්‍ය සේවා) තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය (02-237/2017) බාගතකිරීම
08-12-2016
අධ්‍යක්ෂ (හෙද අධ්‍යාපන) තනතුරට අයදුම්පත් කැඳවීම
බාගතකිරීම
01-03-2017 සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය බාගතකිරීම
30-12-2016 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්) බාගතකිරීම බාගතකිරීම
20-12-2016 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වෛද්‍ය සැපයුම්) බාගතකිරීම බාගතකිරීම
20-12-2016 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (බෝ නොවන රෝග) බාගතකිරීම බාගතකිරීම
20-12-2016 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පාරිසරික,වෘත්තීය සෞඛ්‍ය හා ආහාර ආරක්ෂණය) බාගතකිරීම බාගතකිරීම
01-11-2016 දන්ත ශල්‍වෛද්‍ය තනතුර - දන්ත චිකිත්සක පුහුණු පාසල (IOH) - මහරගම බාගතකිරීම බාගතකිරීම විභාග
ලකුණු ්‍රමය
25-10-2016 දත්ත සටහන් ක්‍රියාකරු - තනතුරු 3 බාගතකිරීම
19-10-2016 ජාත්‍යාන්තර වෘත්තීය පුරප්පාඩු ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය බාගතකිරීම
14-10-2016 අභ්‍යන්තර විගණන තනතුර (කොන්ත්‍රාත්පදනම) බාගතකිරීම
15-09-2016 District Health Promotion Officers (2 positions)-SHSDP Download
15-09-2016 Procurement of the services of an External Consultant to review the implementation of the National Nutrition Policy of Sri Lanka (2010) Download