සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ස්ථානමාරු

දිනය විස්තර ලිපිය අයදුම්පත නාමලේඛනය පුරප්පාඩු ලේඛනය
24-08-2018 සෞඛ්‍ය රියදුරු වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2019 බාගත කිරීම බාගත කිරීම
25-09-2017 2013, 2014 හා වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග මත සිටින හෙද/ හෙදි නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම බාගත කිරීම
29-08-2017 මහරගම දන්තායතනය සඳහා හෙද නිලධාරි ස්ථාන මාරු කැඳවීම බාගත කිරීම බාගත කිරීම
23-08-2017 1 ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරි (රෝහල් සේවා) නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2017 බාගත කිරීම බාගත කිරීම
04-08-2017 2017 ශ්‍රේණිධාරි වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරැ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම. බාගත කිරීම
12-05-2017 ස්ථාන මාරු - ඖෂධවේදී බාගත කිරීම බාගත කිරීම
12-05-2017 නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු සෞඛ්‍ය කීට විද්‍යා නිලධාරී - 2017 බාගත කිරීම බාගත කිරීම
15-03-2017 පවුල්සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු - 2017 බාගත කිරීම බාගත කිරීම
08-03-2017 1 ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරි (රෝහල් සේවා) නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2017 බාගත කිරීම
08-03-2017 විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරි (රෝහල් සේවා) නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2016 බාගත කිරීම
28-02-2017 හෙද/හෙදි නිලධාරීගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2016 අභියාචනා කැඳවීම බාගත කිරීම
22-02-2017 ඛන්තු රේඛණ ශිල්පී නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු - 2017 බාගත කිරීම බාගත කිරීම
20-02-2017 හෙද/හෙදි නිලධාරීගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2016 අභියාචනා කැඳවීම බාගත කිරීම බාගත කිරීම
13-01-2017 කුරුණෑගල සහ කෑගල්ල ශික්ෂණරෝහල් සඳහාහෙද නිලධාරී ස්ථාන මාරු කැඳවීම - 2016 Download
30-12-2016 නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු - විද්‍යුත් නිකර්ප්ණ රේඛණ සටහන්කරු - 2016 බාගත කිරීම බාගත කිරීම
30-12-2016 ස්ථාන මාරු - විද්‍යුත් නිකර්ප්ණ රේඛණ සටහන්කරු - 2016 බාගත කිරීම බාගත කිරීම
23-12-2016 ස්ථාන මාරු - ඖෂධවේදී බාගත කිරීම
28-11-2016 2013,2014,2015 හා 2016 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග මත මුදා හැරීම බාගත කිරීම
09-11-2016 වාර්ෂික ස්ථානමාරු විශේෂවෛද්‍ය නිලධාරී - 01.01.2017 - (ලකුණු කෙටුම්පත්) බාගත කිරීම බාගත කිරීම
31-10-2016 ඖෂධ සංයෝජක නිලධාරීන්ගේ නව පත්වීම් සමගින් කෙරෙන ස්ථාන මාරු - 2016 බාගත කිරීම බාගත කිරීම
31-10-2016 දන්ත ශල්‍ය වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කිරීම සඳහා නිර්දේශ කිරීම අදිරය1 - 2017 බාගත කිරීම
18-10-2016 වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු 2017 (නම් ලැයිස්තුව) බාගත කිරීම බාගත කිරීම බාගත කිරීම
17-10-2016 වාර්ෂික ස්ථානමාරු විශේෂවෛද්‍ය නිලධාරී – 01.01.2017 – (සංශෝධිත පුරප්පාඩු ලේඛණය) බාගත කිරීම බාගත කිරීම
14-10-2016 වාර්ෂික ස්ථානමාරු විශේෂවෛද්‍ය නිලධාරී වෙබ් සබැඳිය