ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

සීමාවාසික

දිනය විස්තර ලිපිය අයදුම්පත නාමලේඛණය පුරප්පාඩු ලේඛණය