සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

වැඩසටහන්, ව්‍යාපාර සහ විශේෂිත ඒකක

බරවා මර්දන ව්‍යාපාර
ලාදුරු මර්දන ව්‍යාපාර
මලේරියා මර්දන ව්‍යාපාර
වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය
පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය
සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යාංශය
ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මර්ධන වැඩසටහන
මහජන සෞඛ්‍ය පශු වෛද්‍ය සේවාවන්
ජාතික පිළිකා මර්ධන වැඩසටහන
ක්ෂය රෝග මර්ධන සහ ශ්වසන රෝග සඳහා වන ජාතික වැඩසටහන
නිරෝධායන ඒකකය

අනිකුත් සබැඳි

දන්ත සේවා 
ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකය
‍සෞඛ්‍ය සංවර්ධන අරමුදල
LANKAPHEIN
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ පුස්තකාලය
වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය
සංක්‍රමණ, සෞඛ්‍ය සහ සංවර්ධනය
පෝෂණ අංශය
ජාතික රුධිර පාරවිලයන සේවය
ජාතික පිළිකා ආයතනය
ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යාතනය
ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යාතනය
ජාතික විෂ සහ ඖෂධ තොරතුරු කේන්ද්‍රය
බෝ නොවන රෝග ඒකකය
ජාතික දැඩි සත්කාර ආවේක්ෂණ
ජාතික දැඩි සත්කාර ආවේක්ෂණ – පුහුණු
විෂන් 2020 - අන්ධකාරය මර්දන ජාතික වැඩසටහන

ප්‍රයෝජනවත් අඩවි

ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර
ජයිකා
පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන සභාව
යුනිසෙෆ් 
ලෝකසෞඛ්‍ය සංවිධානය - ශ්‍රී ලංකාව
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ වෘත්තීය විද්‍යාල

ශ්රී ලංකා මනෝ චිකිත්සක විද්යාලය
ශ්රී ලංකා අක්ෂි වෛද්ය විද්යාලයේ
ස්වාධීන වෛද්ය වෘත්තීක සංගමය
ශ්රී ලංකා වෛද්ය පරිපාලකයින් විද්යාලය
ශ්රී ලංකා සෞඛ්ය තොරතුරු සංගමය
ශ්රී ලංකා වෛද්ය අධ්‍යාපනය
Diabetes Association of Sri Lanka
College of Microbiologists
The College of Surgeons of Sri Lanka
College of Pathologists of Sri Lanka
College of General Practitioners of Sri Lanka
Sri Lanka Heart Association
College of Anaesthesiologists and Intensivist of Sri Lanka
Working Committee on Resuscitation

CORPORATIONS

Pharmceuticals Manufacturin
State Pharmceuticals Campgain

PRESIDENTIAL SECRETARIAT

www.president.gov.lk
www.pmdnews.lk
www.presidentsoffice.gov.lk