ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 
          
   
       
             
 
           
                

HEALTH ALLERTS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
DescriptionDownload
ASSIGNMENT OF POST INTERN MEDICAL OFFICERSDOWNLOAD
ASSIGNMENT OF POST INTERN MEDICAL OFFICERSDOWNLOAD
ASSIGNMENT OF POST INTERN MEDICAL OFFICERSDOWNLOAD
ASSIGNMENT OF POST INTERN MEDICAL OFFICERSDOWNLOAD