සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය (RIT)

විස්තරය බාගතකිරීම
තොරතුරු නිළධාරීන් බාගතකිරීම
RTI ආකෘති බාගතකිරීම