ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය (RIT)

විස්තරය බාගතකිරීම
තොරතුරු නිළධාරීන් බාගතකිරීම
RTI ආකෘති බාගතකිරීම