ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

රෝහල් කළමනාකරණය කිරීම පිළිබද කාර්‍ය්‍ය සංග්‍රහය

Description Download
දිසා රෝහල්, පර්යන්ත ඒකක සහ ග්‍රාමීය රෝහල් කළමනාකරණය කිරීම පිළිබද කාර්‍ය්‍ය සංග්‍රහය DOWNLOAD