ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

රෝහල් කළමනාකරණය කිරීම පිළිබද කාර්‍ය්‍ය සංග්‍රහය

Description Download
දිසා රෝහල්, පර්යන්ත ඒකක සහ ග්‍රාමීය රෝහල් කළමනාකරණය කිරීම පිළිබද කාර්‍ය්‍ය සංග්‍රහය DOWNLOAD