සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

උසස් කිරීම්

Date Description Covering Letter Application Form Name List Vacancy List
29-01-2019 අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පාසල් දන්ත චිකිත්සක තනතුරේ I වන ශ්‍රේණියේ සිට විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම (2012-07-31 දිනට) බාගතකිරීම
25-07-2017 I ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරි (මහජන සෞඛ්‍ය ) තනතුරේ සිට විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරි (මහජන සෞඛ්‍ය ) තනතුරට උසස් කිරීම බාගතකිරීම
30-05-2017 Promotion for the Post of Radiographer in the Service of Professions Supplementary to Medicine to Special Grade from Grade I (from 31.12.2012 to 31.07.2015) Download
30-12-2016 අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ අක්ෂී තාක්ෂණවේදී තනතුරේ 1 වන ශේණියේ සිට විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කීරීම - 2012 බාගතකිරීම බාගතකිරීම
30-12-2016 වෛද්‍ය කර්මය සදහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ ඔෂධවේදී තනතුරු 1 වන ශේණියට උසස් කීරීම (2012.08 දින සිට 2015.12.31) බාගතකිරීම බාගතකිරීම
For more deatils and to access the Previous website Click Here