සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

විමසීම්

ලිපිනය :

සුවසිරිපාය

No. 385,

පුජ්‍ය බද්දේගම විමලවංශ හිමි මාවත.

කොළඹ 10. ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන අංක (පොදු):

( 94)112 694033, ( 94)112 675011, ( 94)112 675449,

( 94)112 693493, ( 94)112 675280, ( 94)112 669192

 
වෙබ් තැපෑල :