සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

විභාග - ප්‍රතිඵල

දිනය විස්තරය ප්‍රතිඵල
23-11-2016 වෘත්තීය චිකිත්සක II ශ්‍රේණියේ නිළධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සහ දෙපාර්තමේන්තු විභාගය - 2015 ප්‍රතිඵල
23-11-2016 වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික විද්‍යාඥ II ශ්‍රේණියේ නිළධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සහ දෙපාර්තමේන්තු විභාගය - 2015 ප්‍රතිඵල
23-11-2016 Second Eficency Bar Examination for the posts of Primary Semi Technical Officers' Service Category (PL-02-2006(A)) - 2015 ප්‍රතිඵල
18-11-2016 ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියට අයත් නිලධාරීන් සඳහා වන පළමුවන දෙපාර්තමේන්තු විභාගය - 2016 ප්‍රතිඵල
18-11-2016 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය නිලධර සේවා ගණයට (PL-2-2006(ඒ) අයත් තනතුරු සඳහා වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය ප්‍රතිඵල
18-11-2016 ක්ෂේත්‍රගත/ කාර්යාලගත නිලධාරි ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණය (MN —05-2006 ඒ) සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය - 2016 (පළමු වාරය) ප්‍රතිඵල
09-11-2016 ප්School of Physiotheraphy & Occupational Therapy Final (Repeat) Examination for Trainee Physiotherapists & Occupational Therapists Batch 2014 - Course XXXIII (Result Sheet) ප්‍රතිඵල
07-11-2016 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය නිලධරසේවා ගණයට (ඒ) අයත් තනතුරු සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය (ජනක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, කීට විද්‍්‍ෂෙත්‍ර උපස්ථායක, ජලනල කාර්මික, හුම්සේවක,සෞඛ්‍ය රසායනාගාර සහයක) 2016 ප්‍රතිඵල
04-11-2016 ක්ෂේත්‍රගත / කාර්යාලගත නිලධාරි ඛණ්ඩ 2සේවා ගණය (MN-05-2006A) -2016 සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය ප්‍රතිඵල
04-11-2016 ඖෂධ සංයෝජක සඳහා වූ පළමු දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය 2016 ප්‍රතිඵල
19-10-2016 වෛද්‍ය රසායනාගාර තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව අවසාන් පළමු නැවත විභාගය 2014-2016 (කුසලතා කණ්ඩායම) ප්‍රතිඵල
18-10-2016 කළමණාකරන සහකාර තාක්ෂණිකනොවන ඛණ්ඩ - 2සේවා ගණය MN-1-2006(ඒ) 2016 ප්‍රතිඵල
03-10-2016 උපස්ථායක පුහුණු අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2016 ප්‍රතිඵල
03-10-2016 Results of the Final Examination of Post Basic Course in Stoma Care -2016 ප්‍රතිඵල
22-09-2016 Thir Efficiency Bar Examination for the Posts in the Management Assistant Non Technical Segment - 2 Category of Service for which the Salary scale MN-1 2006 (A) is Prescribed in the Ministry of Health - 2016 ප්‍රතිඵල
08-09-2016 Efficiency Bar Examination for Grade I Nursing Officers - 2016 ප්‍රතිඵල
08-09-2016 Efficiency Bar Examination for Grade III Nursing Officers - 2016 ප්‍රතිඵල
31-08-2016 Departmental & Efficiency Bar Examination for Medical Laboratory Technologists Class II Seg. “B”/ Grade III - 2015 ප්‍රතිඵල
31-08-2016 Departmental & Efficiency Bar Examination for Radiographers Class II Seg. “B”/ Grade III - 2015 ප්‍රතිඵල
31-08-2016 Departmental & Efficiency Bar Examination for Physiotherapists Class II Seg. “B”/ Grade III - 2015 ප්‍රතිඵල
26-08-2016 Final Result of the Internal Pharmacy Examination - July 2016 ප්‍රතිඵල
25-08-2016 Results of Department & Efficiency Bar Examination for School Dental Therapists Class II Seg. “B”/ Grade III-2015 ප්‍රතිඵල
25-08-2016 Results of Department & Efficiency Bar Examination for Public Health Inspectors Class II seg. “B”/ Grade III-2015 ප්‍රතිඵල
25-08-2016 Results of Second Efficiency Bar Examination for Pasts for which the (MN-1 2006 (A) Salary scale is stipulated, of Management Assistant Non-technical Segment - 2 Service Category of 2016 ප්‍රතිඵල
19-08-2016 Results of the Final Year Examination -"2011 A" (Special)Student Nurses Batch ප්‍රතිඵල
19-08-2016 Result of the Final Year Examination -"2011 B" (Special) Student Nurses Batch ප්‍රතිඵල
19-08-2016 Results of the Final Year Examination -"2012" Student Nurses Batch ප්‍රතිඵල
19-08-2016 Departmental & Efficiency Bar Examination for Pharmacists Class II Seg. "B" / Grade III - 2015 ප්‍රතිඵල
19-08-2016 Departmental & Efficiency Bar Examination for Occupational Therapists Class II Seg. "B" / Grade III - 2015 ප්‍රතිඵල
19-08-2016 First Efficiency Bar Examination of Health Drivers' Service - 2016 ප්‍රතිඵල
19-08-2016 Third Efficiency Bar Examination of Health Drivers' Service - 2016 ප්‍රතිඵල
12-08-2016 Efficiency Bar Examination for Grade II Nursing Officers in the Nursing Service - 2016 ප්‍රතිඵල
05-08-2016 Departmental Examination for Electro Encephalography Recordists Class II Seg. “B”/ Grade III - 2015 ප්‍රතිඵල
05-08-2016 Departmental Examination for Preliminary Grade Medical Officers and Dental Surgeons – 2016 March ප්‍රතිඵල
22-07-2016 Speech Therapist I st EB 2016 Result sheet ප්‍රතිඵල
22-07-2016 First repeat of Final Examination of Radiography Trainee in June 2016 ප්‍රතිඵල
15-07-2016 Departmental & Efficiency Bar Examination for Cardiographers Class II Seg. “B”/ Grade III - 2015 ප්‍රතිඵල
15-07-2016 First Departmental Examination for Dispensers – 2016 (Last Examination Under the Old Syllabus) ප්‍රතිඵල
22-06-2016 Second Efficiency Bar Examination for the posts of Control Room Operator, Automobile Technician, Electrician, Cinema Machine Operator and Electro-medical Technician for which salary scale PL-3-2006(A) is stipulated of Primary Technical service category – 2016 ප්‍රතිඵල
22-06-2016 Third Efficiency Bar Examination for the posts of Control Room Operator,Automobile Technician, Electrician, Cinema Machine Operator and Electro-medical Technician for which salary scale PL-3-2006(A) is stipulated of Primary Technical service category - 2016 ප්‍රතිඵල
07-06-2016 Common Internal Pharmacists' Examination - February 2016 ප්‍රතිඵල
01-06-2016 First Final Examination for Diploma in Medical Laboratory Technology 2014-2016 Batch Merit List ප්‍රතිඵල