ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

විභාග - චක්‍රලේඛ

දිනය විස්තරය ලිපිය
29-06-2020 සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශ‍යේ ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයට (PL-02-2006(A)) තනතුරු සඳහා වන ‍‍තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
24-06-2020 සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශ‍යේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණය සහකාර තාක්ෂණික ‍සේවා ගණ‍යේ (MN-03-2006(A)  තනතුරු සඳහා වන ‍‍තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
24-06-2020 ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත නිලධාරි - ඛන්ඩ 02 සේවා ගණය (MN-05-2006) A  ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
24-06-2020 ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත නිලධාරි - ඛන්ඩ 02 සේවා ගණය (MN-05-2006) A  ‍පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-06-2020 හෙද සේවයේ I වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සදහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-06-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයේ I වන ශ්‍රේණියේ PL 3 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නියමිත තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-06-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයේ II වන ශ්‍රේණියේ PL 3 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නියමිත ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-06-2020 නැවත විභාගය පවත්වන දිනය හා අයදුම්පත් බාරගැනී‍මේ අවසන් දිනය පිළිබඳ දැනුම් දීම Circulars
12-06-2020 ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත නිලධාරි - ඛන්ඩ 01 සේවා ගණය (MN-06-2006) A  සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ගේ ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) Circulars
12-06-2020 Third Efficiency Bar Examination for the Officers in the Post of Electro-Medical Technician of Management Assistant Technical - 2020 (1st Term) Circulars
12-06-2020 නැවත විභාගය පවත්වන දිනය හා අයදුම්පත් බාරගැනී‍මේ අවසන් දිනය පිළිබඳ දැනුම් දීම Circulars
13-03-2020 Departmental Examination for Preliminary Grade Medical Officers and Dental Surgeons - March 2020 Circulars
11-03-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණ‍යේ PL-03-2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාන නියම කර ඇති තනතුරු සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2020 (පළමු  වාරය) චක්‍රලේඛනය
11-03-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණ‍යේ PL-03-2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාන නියම කර ඇති II වන ශ්‍රේණි‍යේ තනතුරු සඳහා නියමිත ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2020 (පළමු  වාරය) චක්‍රලේඛනය
11-03-2020 කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩ -3 ‍සේවා ගණය සඳහා වන III ශ්‍රේණි‍යේ නිළධාරීන් සඳහා වන පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
11-03-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණ‍යේ PL-03-2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාන නියම කර ඇති I වන ශ්‍රේණි‍යේ තනතුරු සඳහා නියමිත තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2020 (පළමු  වාරය) චක්‍රලේඛනය
06-03-2020 සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශ‍යේ කළමනාකරණය සහකාර තාක්ෂණික ‍‍නොවන ඛණ්ඩ - 2 සේවා ගණ‍යේ (MN-01-2006(A)  තනතුරු සඳහා වන ‍‍තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
06-03-2020 සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශ‍යේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණය සහකාර තාක්ෂණික ‍සේවා ගණ‍යේ (MN-03-2006(A)  තනතුරු සඳහා වන ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
25-02-2020 ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු ‍නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-02-2020 සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ආශ්‍රිත නිලධර ගණය (MN-4-2006(A) සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
14-02-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පිය නොවන සේවා ගණය PL 3 2006 (ඒ)  තනතුරු සඳහා වන පළමු කර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
14-02-2020 කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය - 2 සේවා ගනය (MN-01-2006) (ඒ) තනතුරු සදහා වන ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 ( 1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
12-02-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පිය නොවන සේවා ගණය PL 3 2006 (ඒ)  සෞඛ්‍ය සහයක (කණිෂ්ඨ) III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා වන පළමු ර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
12-02-2020 රාජ්‍ය ‍‍සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ‍සේවයේ II ‍ශ්‍රේණි‍යේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (2 වාරය) චක්‍රලේඛනය
06-02-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයේ III වන ශ්‍රේණියේ PL 3 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නියමිත පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
05-02-2020 රාජ්‍ය ‍‍සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ‍සේවයේ III ‍ශ්‍රේණි‍යේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (2 වාරය) චක්‍රලේඛනය
03-02-2020 කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය - 2 සේවා ගනය (MN-01-2006) (ඒ) තනතුරු සදහා වන I කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
03-02-2020 ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියට අයත් නිලධාරීන්ගේ පළමුවන දෙපාර්මෙින්තු පරීක්ෂණය - 2020 (1 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
03-02-2020 හෙද සේවයේ II වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සදහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
03-02-2020 ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත නිලධාරි - ඛන්ඩ 01 සේවා ගණය (MN-06-2006) A  පර්යේෂණ නිගධාරී (ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ ජාතික විෂ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය) සහ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ගේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
01-02-2020 සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ආශ්‍රිත නිලධර ගණය (MN-4-2006(A) සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
08-01-2020 සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යංශයේ (MT-06) III වන ශ්‍රේණියේ අංග ආදේශක හා සෘජුකරණඥ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
විභාග චක්‍රලේඛ 2019 Click here