සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

විභාග - චක්‍රලේඛ

දිනය විස්තරය ලිපිය
17-02-2021 First Efficiency Bar Examination for the Prosthetist and Orthotist Grade III (MT-6) - 2021 (1st Term) Circulars
17-02-2021 First Efficiency Bar Examination for in Field/ in Office Officers seg. 02 (MN-05-2006A)- 2020 (2nd Term) Circulars
17-02-2021 First Efficiency Bar Examination for Research Officers (National Poisons Information Center in the National Hospital of Sri Lanka) and Health Education Officers of the Field/ Office based seg. 01 (MN -06-2006) A 2021 (1st Term) Circulars
19-01-2021 Efficiency Bar Examination for the Grade I Nursing Officers in the Nursing ervice 2020 (2nd Term) Circulars
15-01-2021 Third Efficiency Bar Examination for the Related Offceir Service (MN-4-2006 (A) - 2020 (2nd Term) Circulars
15-01-2021 Third Efficiency Bar Examination for the post of Health Driver in Grade I PL-3-2006 (A) Primary Technical Service - 2020 (2nd Term) Circulars
15-01-2021 ප්‍රාථමික ‍ශ්‍රේණියේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා වන දෙපාර්තමේන්තු විභාගය 2020 සැප්තැම්බර් Circulars
12-01-2021 Second Efficiency Bar Examination for the posts belonging to the primary unskilled service category PL-01-2006 (A) - 2020 (1st Term) Circulars
11-01-2021 Second Efficiency Bar Examination for Health Education Officers of the Field/ Office based (MN-06-2006)A 2021 (1st Term) Circulars
11-01-2021 Third Efficiency Bar Examination for the Post in the Management Assistant Non-technical MN-1-2006 (A) – 2020 (2nd Term) Circulars
11-01-2021 First Efficiency Bar Examination for the Post of Saukya Karya Sahayaka (Junior) in Grade III of Primary Unskilled Service PL-01-2006(A) – 2020 (1st Term) Circulars
28-12-2020 Departmental Examination for Preliminary Grade Medical Officers and Dental Surgeons – Septembe 2020 r Circulars
18-12-2020 Efficiency Bar Examination for Grade III Nursing Offciers in the Nursing Service - 2020 (2nd Term) Circulars
17-12-2020 First Efficiency Bar Examination of Officers Appointed to Grade III of Sri Lanka Engineering Service – 2020 (2nd Term) Circulars
16-12-2020 Second Efficiency Bar Examination for the Officers in the post of Electro-Medical Technician of Management Assistant Technical - 2020 (2nd Term) Circulars
16-12-2020 Second Efficiency Bar Examination for the post of Health Driver in Grade II salary scale PL-3-2006 (A) – 2020 (2nd Term) Circulars
23-10-2020 හෙද සේවයේ I I ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (දෙවන වාරය) Circulars
23-10-2020 Second Efficiency Bar Examination for the Officers in Grade I of the Field Officer/ in Office Officers seg. 2 (MN-05-2006(A)) – 2020 (2nd Term) Circulars
14-10-2020 Second Efficiency Bar Examination for the Officers belonging to the Supervisory Management Assistant Technical Service (MN-03-2006 A) – 2020 (Second Term) Circulars
14-10-2020 Efficiency Bar Examination for the post in Grade I of Primary Nontechnical Service category PL-01-2006 (A) – 2020 (1st Term) Circulars
12-10-2020 First Efficiency Bar Examination for the post of Health Driver in Grade III salary scale PL-3-2006 (A) – 2020 (2nd Term) Circulars
12-10-2020 First Efficiency Bar Examination for the Related Officer MN-4-2006(A) -2020 (2nd Term) Circulars
12-10-2020 Second Efficiency Bar Examination for the Related Officer MN-4-2006(A) -2020 (2nd Term) Circulars
25-09-2020 Third Efficiency Bar Examination for the Officers belonging to the Supervisory Management Assistant Technical service (MN-03-2006(A) – 2020 (Second Term) Circulars
22-09-2020 Second Efficiency Bar Examination for the Posts for (MN-1-2006 (A)) Management Assistant Non Technical – 2020 (2nd Term) Circulars
16-09-2020 Third Efficiency Bar Examination for the officers in Grade I posts (PL-3-2006(A)) -2020 (2nd Term) Circulars
16-09-2020 Second Efficiency Bar Examination for the posts (PL-3-2006(A)) -2020 (2nd Time) Circulars
16-09-2020 1st Efficiency Bar Examination for the posts (PL-3-2006(A)) -2020 (2nd Time) Circulars
21-09-2020 First Efficiency Bar Examination for the Officers in Grade III of Public Health Management Assistants’ Service – 2020 (1st Term) Circulars
17-09-2020 First Efficiency Bar Examination for the Officers in the post of Bio-Medical Engineer (SL-01-2006) Grade III Executive Service - 2020 (1st Term) Circulars
15-09-2020 First Efficiency Bar Examination for Management Assistants Non-Technical seg. 02 (MN-1-2006 (A)) – 2020 (2nd Term) Circulars
15-09-2020 Second Efficiency Bar Examination for Health Education Officers of the Field/ Office based segment 01 Service category (MN-06-2006 (A))- 2020 (2nd Term) Circulars
11-09-2020 Efficiency Bar Examination for Grade II Nursing Officers in the Nursing Services – 2020 (2nd Term) Circulars
19-08-2020 Second Efficiency Bar Examination for Biomedical Engineering Service - 2020 (2nd Term) Circulars
13-08-2020 Third Effieincy Bar Examination for the Related Officer service category (MN-4-2006 (A) – 2020 (1st Term) Circulars
13-08-2020 First Departmental Examination for the Posts Supervisory Management Assistants of Non Technical/ Technical service (MN-03-2006(A) in the Sri Lanka Technical Service - 2020 Circulars
10-08-2020 First Efficiency Bar Examination for the Prosthetist and Orthotist Grade III (MT-6) – 2020 (2nd Term) Circulars
08-07-2020 Third Efficiency Bar Examination for (Legal Officers) belonging to Executive category of service whose prescribed salary scale is SL-1-2006 – 2019 (2nd Term) Circulars
08-07-2020 Second Efficiency Bar Examination for (Legal Officers) belonging to Executive category of service whose prescribed salary scale is SL-1-2006 – 2019 (2nd Term) Circulars
22-07-2020 First Efficiency Bar Examination for the Officers belonging to the Supervisory Management Assistant Technical Service Category MN-03-2006 (A) -2020 (First Term) Circulars
17-07-2020 First Efficiency Bar Examination for Research Officers (National Poisons Information Center in the National Hospital of Sri Lanka) and Health Education Officers of the Field/ Office based seg. 01 (MN -06-2006) A 2020 (2nd Term) Circulars
10-07-2020 කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩ -3 ‍සේවා ගණය විදුලි වෛද්‍ය යාන්ත්‍රික II ශ්‍රේණි‍යේ නිළධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (පළමු වාරය)  චක්‍රලේඛනය
08-07-2020 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පිය ගණය PL-02-2006 (ඒ)  තනතුරු සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
06-07-2020 හෙද සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සදහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
29-06-2020 සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශ‍යේ ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයට (PL-02-2006(A)) තනතුරු සඳහා වන ‍‍තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
24-06-2020 සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශ‍යේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණය සහකාර තාක්ෂණික ‍සේවා ගණ‍යේ (MN-03-2006(A)  තනතුරු සඳහා වන ‍‍තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
24-06-2020 ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත නිලධාරි - ඛන්ඩ 02 සේවා ගණය (MN-05-2006) A  ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
24-06-2020 ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත නිලධාරි - ඛන්ඩ 02 සේවා ගණය (MN-05-2006) A  ‍පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-06-2020 හෙද සේවයේ I වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සදහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-06-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයේ I වන ශ්‍රේණියේ PL 3 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නියමිත තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-06-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයේ II වන ශ්‍රේණියේ PL 3 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නියමිත ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-06-2020 නැවත විභාගය පවත්වන දිනය හා අයදුම්පත් බාරගැනී‍මේ අවසන් දිනය පිළිබඳ දැනුම් දීම Circulars
12-06-2020 ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත නිලධාරි - ඛන්ඩ 01 සේවා ගණය (MN-06-2006) A  සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ගේ ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) Circulars
12-06-2020 Third Efficiency Bar Examination for the Officers in the Post of Electro-Medical Technician of Management Assistant Technical - 2020 (1st Term) Circulars
12-06-2020 නැවත විභාගය පවත්වන දිනය හා අයදුම්පත් බාරගැනී‍මේ අවසන් දිනය පිළිබඳ දැනුම් දීම Circulars
13-03-2020 Departmental Examination for Preliminary Grade Medical Officers and Dental Surgeons - March 2020 Circulars
11-03-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණ‍යේ PL-03-2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාන නියම කර ඇති තනතුරු සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2020 (පළමු  වාරය) චක්‍රලේඛනය
11-03-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණ‍යේ PL-03-2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාන නියම කර ඇති II වන ශ්‍රේණි‍යේ තනතුරු සඳහා නියමිත ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2020 (පළමු  වාරය) චක්‍රලේඛනය
11-03-2020 කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩ -3 ‍සේවා ගණය සඳහා වන III ශ්‍රේණි‍යේ නිළධාරීන් සඳහා වන පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
11-03-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණ‍යේ PL-03-2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාන නියම කර ඇති I වන ශ්‍රේණි‍යේ තනතුරු සඳහා නියමිත තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2020 (පළමු  වාරය) චක්‍රලේඛනය
06-03-2020 සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශ‍යේ කළමනාකරණය සහකාර තාක්ෂණික ‍‍නොවන ඛණ්ඩ - 2 සේවා ගණ‍යේ (MN-01-2006(A)  තනතුරු සඳහා වන ‍‍තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
06-03-2020 සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය ‍සේවා අමාත්‍යාංශ‍යේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණය සහකාර තාක්ෂණික ‍සේවා ගණ‍යේ (MN-03-2006(A)  තනතුරු සඳහා වන ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
25-02-2020 ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු ‍නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-02-2020 සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ආශ්‍රිත නිලධර ගණය (MN-4-2006(A) සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
14-02-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පිය නොවන සේවා ගණය PL 3 2006 (ඒ)  තනතුරු සඳහා වන පළමු කර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
14-02-2020 කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය - 2 සේවා ගනය (MN-01-2006) (ඒ) තනතුරු සදහා වන ‍දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 ( 1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
12-02-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පිය නොවන සේවා ගණය PL 3 2006 (ඒ)  සෞඛ්‍ය සහයක (කණිෂ්ඨ) III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා වන පළමු ර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
12-02-2020 රාජ්‍ය ‍‍සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ‍සේවයේ II ‍ශ්‍රේණි‍යේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (2 වාරය) චක්‍රලේඛනය
06-02-2020 ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයේ III වන ශ්‍රේණියේ PL 3 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නියමිත පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
05-02-2020 රාජ්‍ය ‍‍සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ‍සේවයේ III ‍ශ්‍රේණි‍යේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (2 වාරය) චක්‍රලේඛනය
03-02-2020 කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය - 2 සේවා ගනය (MN-01-2006) (ඒ) තනතුරු සදහා වන I කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
03-02-2020 ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියට අයත් නිලධාරීන්ගේ පළමුවන දෙපාර්මෙින්තු පරීක්ෂණය - 2020 (1 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
03-02-2020 හෙද සේවයේ II වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සදහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
03-02-2020 ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත නිලධාරි - ඛන්ඩ 01 සේවා ගණය (MN-06-2006) A  පර්යේෂණ නිගධාරී (ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ ජාතික විෂ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය) සහ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ගේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
01-02-2020 සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ආශ්‍රිත නිලධර ගණය (MN-4-2006(A) සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 (පළමු වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
08-01-2020 සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යංශයේ (MT-06) III වන ශ්‍රේණියේ අංග ආදේශක හා සෘජුකරණඥ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2020 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
විභාග චක්‍රලේඛ 2019 Click here