ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

EXAM - CIRCULARS

දිනය විස්තරය ලිපිය
30-11-2019 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගනයේ PL-2-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2018 (2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
18-11-2019 Second Departmental Examination for the Post of Supervisory Management Assistants of Non-Technical/ Technical Service (MN-03-2006(A) - 2019 (2nd Term) Circulars
18-11-2019 Efficiency Bar Examination for the offices in the Posts of Electro-medical Technicians Grade III of Maangement Assistant Technical - 2019 (2nd Term) Circulars
18-11-2019 1st Efficiency Bar Examination for the posts of Primary Techncial Service category PL-3-2006(A) - 2019 (2nd Term) Circulars
06-11-2019 ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයේ II වන ශ්‍රේණියේ PL 3 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නියමිත දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2019 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
06-11-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ආශ්‍රිත නිලධර ගණය (MN-4-2006(A) සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
06-11-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ආශ්‍රිත නිලධර ගණය (MN-4-2006(A) සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-10-2019 ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණය PL-03-2006 (ඒ) I වන ශ්‍රේණියේ  තනතුරු සඳහා නියමිත තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2019 (2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-10-2019 ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය PL-01-2006 (ඒ) තනතුරු වල  I වන ශ්‍රේණිය සඳහා වන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2019 (2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
19-10-2019 ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණය PL-03-2006 (ඒ) II වන ශ්‍රේණියේ  තනතුරු සඳහා නියමිත දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2019 (2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
18-10-2019 ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය PL-01-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2019 (2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
11-10-2019 First Efficiency Bar Examination for the post of Saukya Karya Sahayaka (Junior) Grade III of primary Nontechnical Service category PL-01-2006(A)- 2019 (2nd Term) Circulars
27-09-2019 විභාගය පැවැත්වීම කල් දැමීම පිළිබඳ දැනුම්දීම -
රාජ්‍ය ‍‍සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ‍සේවයේ III ‍ශ්‍රේණි‍යේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (පළමු වාරය) හා හෙද සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2019 (පළමු වාරය)
නිවේදනය
27-09-2019 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගනයේ PL-2-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2019 (2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
27-09-2019 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගනයේ PL-2-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2019 (2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
17-09-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ, සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය - 2 සේවා ගනය (MN-01-2006) (ඒ) තනතුරු සදහා වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2019 ( 2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
16-09-2019 ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි‍යේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා වන දෙපාර්තමේන්තු විභාගය - 2019 සැප්තැම්බර් චක්‍රලේඛනය
16-09-2019 රාජ්‍ය ‍‍සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ‍සේවයේ III ‍ශ්‍රේණි‍යේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
12-09-2019 ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු ‍නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2019 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
03-09-2019 Second Efficiency Bar Examination for in Field/ in Office Officers seg. 2 (MN-05-2006 A)- 2019 (1st Term) Circulars
22-08-2019 Second Efficiency Bar Examination for Research Officers (National Poisons Information Center in the NHSL and Health Education Officers of the Field/ Office based (MN-06-2006 A)- 2019 (2nd Term) Circulars
22-08-2019 Efficiency Bar Examination for Grade II Nursing Offices in the Nursing Services - 2019 (2nd Term) Circulars
15-08-2019 Efficiency Bar Examination for Grade I Nursing Offices in the Nursing Services - 2019 (2nd Term) Circulars
15-08-2019 රාජ්‍ය ‍‍සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ‍සේවයේ III ‍ශ්‍රේණි‍යේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
02-08-2019 First Efficiency Bar Examination for the Post of Health Driver in Grade III for PL-3-2006(A) - 2019 (2nd Term) Circulars
01-08-2019 Efficiency Bar Examination for the officers in the Post of Electro-medical Technicians Grade III of Management Assistant Technical Seg. 03 – 2019 (1st Time) ) Circulars
01-08-2019 First Efficiency Bar Examination for in Field/ in Officers Service Category 02 (MN-05-2006 (A) – 2019 (1st Time) ) Circulars
29-07-2019 Efficiency Bar Examination for Public Health Midwives belonging to the paramedical service Seg. II "A"/Grade II (MT-05) - 2019 (2nd Term) Circulars
26-07-2019 First Efficiency Bar Examination for Research Officers (National Poisons Information Center in the National Hospital of Sri Lanka) and Health Education Officers of the Field/ Office based (MN-06-2006 A)- 2019 (2nd Term) Circulars
26-07-2019 Second Efficiency Bar Examination for the Posts for which the (MN-1-2006(A) Management Assistant Non-technical seg. 2 service category - 2019 (2nd Term) Circulars
17-07-2019 Efficiency Bar and Departmental Examination for Grade II Radiographers (Class II Seg. “A”) - 2019 – First Term Circulars
17-07-2019 Efficiency Bar and Departmental Examination for Grade II Medical Laboratory Technologists (Class II seg. “A”) 2019 – 1st Term Circulars
17-07-2019 Efficiency Bar and Departmental Examination for Grade II Pharmacists in Grade II (Class II seg. “A”) 2019 – First Term Circulars
17-07-2019 First Efficiency Bar Examination of Officers Appointed to Grade III of Sri Lanka Engineering Service – 2019 (02nd Term) Circulars
10-07-2019 First Efficiency Bar Examination for the Prosthetics and Orthotist Grade III –(MT-6) – 2019 (2nd Term) Circulars
10-07-2019 Second Efficiency Bar Examination for primary semi Technical officers PL-02-2006 (A) –2019 (1st Time) Circulars
27-06-2019 Efficiency Bar Examination for Grade III Nursing Officers in the Nursing Service - 2019 (1st Time) චක්‍රලේඛනය
07-06-2019 Third Efficiency Bar Examination for the Post of Health Driver in Grade I for PL-3-2006(A) - 2019 (1st Term) චක්‍රලේඛනය
07-06-2019 First Efficiency Bar Examination for the Related Officer service category (MN-4-2006(A))- 2019 (1st Term) චක්‍රලේඛනය
07-06-2019 First Efficiency Bar Examination for Primary semi Technical Officers PL-02-2006(A)- 2019 (1st Term) චක්‍රලේඛනය
09-05-2019 හෙද සේවයේ II වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සදහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2019 (1 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
09-04-2019 ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය PL-01-2006 (ඒ) සෞඛ්‍ය කාර්ය සහයක (කණිෂ්ඨ) III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2019 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
05-04-2019 ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගනයේ PL-3-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන තුන් වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2019 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
05-04-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ, සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය - 2 සේවා ගනය (MN-01-2006) (ඒ) තනතුරු සදහා වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2019 ( 1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
02-04-2019 Efficiency Bar Examination for Electro Encephalography Recordists belonging to the paramedical service seg. "A"/ Grade II - 2019 (1st Term) Circulars
02-04-2019 Efficiency Bar and Departmental Examination for Cardiographers belonging to the paramedical service seg. "A"/ Grade II - 2019 (1st Term) Circulars
02-04-2019 Efficiency Bar Examination for Electro Encephalography Recordists belonging to the paramedical service seg. "B"/ Grade III - 2019 (1st Term) Circulars
02-04-2019 Efficiency Bar and Departmental Examination for Cardiographers belonging to the paramedical service seg. "B"/ Grade III - 2019 (1st Term) Circulars
27-03-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපූරක වෘත්තීන්ගේ සේවයේ 111 ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2018 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
25-03-2019 ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය PL-01-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
25-03-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය (MT-05) වැටුප් පරිමාණයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවයට අදාල පවුල් සෞඛ්‍ය සේවාවේ 11"ආ" ඛණ්ඩයේ /111 ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
21-03-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ, සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවාවට අයත් අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන / තාක්ෂණික සේවා ගනය (MT-03-2006) (ඒ) තනතුරු සදහා දෙවන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය- 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
18-03-2019 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගනයේ PL-2-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2018 (2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
16-03-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ, සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය - 2 සේවා ගනය (MN-01-2006) (ඒ) තනතුරු සදහා වන I කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
16-03-2019 ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත නිලධාරි-ඛන්ඩ 01 සේවා ගණය (MN 06-2006) A පර්යේෂණ නිලධාරි (ශ්‍රි ලංකා ජාතික රෝහලේ ජාතික විෂ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය) සහ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරින්ගේ දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
16-03-2019 ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත නිලධාරි-ඛන්ඩ 01 සේවා ගණය (MN 06-2006) A පර්යේෂණ නිලධාරි (ශ්‍රි ලංකා ජාතික රෝහලේ ජාතික විෂ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය) සහ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරින්ගේ පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරික්ෂණය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
16-03-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයේ III වන ශ්‍රේණියේ PL 3 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නියමිත පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
15-03-2019 ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ වෛද්‍ය නිළධාරීන් සහ දන්ත ශළ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරීන් සඳහා වන දෙපාර්තමේනතු විභාගය -  2019 චක්‍රලේඛනය
02-03-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ආශ්‍රිත නිලධර ගණය (MN-4-2006(A) සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
21-02-2019 වාග් චිකිත්සක තනතුර සඳහා වන පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (1 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
11-02-2019 අතුරු වෛද්‍ය සේවයට අදාල පාසල් දන්ත චිකිත්සක සේවාවේ II "අ" ඛණ්ඩයේ / II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
06-02-2019 අතුරු වෛද්‍ය සේවයට අදාල දන්ත කාර්මික ශිල්පී සේවාවේ II "අ" ඛණ්ඩයේ / II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
01-02-2019 දන්ත කාර්මික ශිල්පී තනතුරෙහි II "ආ" ඛණ්ඩයේ / III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
01-02-2019 පාසල් දන්ත චිකිත්සක II "ආ" ඛණ්ඩයේ / III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
01-02-2019 ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියට අයත් නිලධාරීන්ගේ පළමුවන දෙපාර්මෙින්තු පරීක්ෂණය - 2019 (1 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
31-01-2019 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගනයේ PL-3-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2019 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
31-01-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ආශ්‍රිත නිලධර ගණය (MN-4-2006(A) සඳහා වන තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
31-01-2019 Cේ අක්ෂි තාක්ෂණවේදී තනතුරෙහි II “අා” ඛාණ්ඩයේ /III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
31-01-2019 අතුරු වෛද්‍ය සේවයේ අක්ෂි තාක්ෂණවේදී තනතුරෙහි II “අ” ඛාණ්ඩයේ /II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
29-01-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ, සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවාවට අයත් අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන / තාක්ෂණික සේවා ගනය (MT-03-2006) (ඒ) තනතුරු සදහා පළමු දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය- 2019 චක්‍රලේඛනය
29-01-2019 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගනයේ PL-2-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2018 (2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
28-01-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ, සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ (MT-05) වැටුප් පරිමාණයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවයට අදාල පවුල් සෞඛ්‍ය සේවාවේ II “අ” ඛණ්ඩයේ / II ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සදහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2019 ( 1 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
28-01-2019 සෞඛ්‍ය පෝෂණ, සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය - 2 සේවා ගනය (MN-01-2006) (ඒ) තනතුරු සදහා වන II කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2019 ( 1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
28-01-2019 ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු ‍(SL-1-2006(A)) I වැනි ශ්‍රේණිය සඳහා වන තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2019 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
25-01-2019 හෙද සේවයේ I වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සදහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2019 (1 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
05-01-2019 වෘත්තීය චිකිත්සක II ශ්‍රේණියේ / II "ආ" ඛණ්ඩයේ නිලධාරීන් සඳහා වන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2018 චක්‍රලේඛනය
05-01-2019 භෞතික චිකිත්සක II ශ්‍රේණියේ / II "ආ" ඛණ්ඩයේ නිලධාරීන් සඳහා වන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2018 චක්‍රලේඛනය
05-01-2019 සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ (MT-06) වැටුප් පරිමාණයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවයේ II "ආ" ඛණ්ඩයේ / III ශ්‍රේණියේ සෞඛ්‍ය කීට විද්‍යා නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (1 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
05-01-2019 වාග් චිකිත්සක තනතුර සඳහා වන පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (1 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
05-01-2019 වාග් චිකිත්සක තනතුර සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019 (1 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
12-12-2018 ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය PL-01-2006 (ඒ) තනතුරු වල I ශ්‍රේණිය සඳහා වන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2018 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
10-12-2018 විකිරන ශිල්පි II ශ්‍රේණියේ / II "අ" ඛණ්ඩය නිළධාරීන් සඳහා වන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2018  "A") - 2018 චක්‍රලේඛනය
10-12-2018 ඖෂධවේදෟ II ශ්‍රේණියේ / II "අ" ඛණ්ඩය නිළධාරීන් සඳහා වන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2018 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
10-12-2018 වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික විද්‍යඥ II ශ්‍රේණියේ / II "අ" ඛණ්ඩය නිළධාරීන් සඳහා වන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2018 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
23-11-09-2018 හෙද සේවයේ II වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සදහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2018 (2 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
23-11-09-2018 හෙද සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සදහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- 2018 (2 වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
16-11-09-2018 Efficiency Bar Examination for the Public Health Instectors belonging to the paramedical service seg. II "A"/ Grade II (MT-05)- 2018 (2nd Term) Circular
16-11-09-2018 Efficiency Bar Examination for the Public Health Instectors belonging to the paramedical service seg. II "B"/ Grade III (MT-05)- 2018 (2nd Term) Circular
09-11-09-2018 ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය PL-01-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2018 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
08-11-09-2018 සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයේ I වන ශ්‍රේණියේ PL 3 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නියමිත තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2018 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
02-11-09-2018 සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාථමික ශිල්පි සේවා ගණයේ III වන ශ්‍රේණියේ PL 3 2006 (ඒ) වැටුප් පරිමාණය නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නියමිත පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමි පරීක්ෂණය - 2018 (දෙවන වාරය) චක්‍රලේඛනය
26-10-09-2018 ශ්‍රී ලංකා විද්්‍යාත්මක සේවයේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියට අයත් නිළධාරීන් සඳහා වන පළමු වන දෙපාර්තමේන්තු විභාගය - 2018 (පළමු වාරය) චක්‍රලේඛනය
12-10-09-2018 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගනයේ PL-2-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2018 (2වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
11-10-09-2018 ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගනයේ PL-2-2006 (ඒ) තනතුරු සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2018 (1වන වාරය) චක්‍රලේඛනය
04-10-09-2018 අතුරු වෛද්‍ය සේවයේ විද්‍යුත් නිකර්පණ රේඛන සටහන්කරු තනතුරෙහි II  “ආ” ඛණ්ඩයේ / Ill ශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ කාර්යක්ෂමතා  කඩඉම් පරීක