ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

අවසන් සේවා ස්ථාන

දිනය විස්තරය ලිපි අයදුම්පත නාමලේඛණය පුරප්පාඩු ලේඛණය