සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ප්‍රකාශන ලැයිස්තුව

විස්තරය බාගත කිරීම
ජාතික ඉ-සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ හා ප්‍රමිති V 1.0 බාගත කිරීම
වෛද්‍යමය නීති කටයුතු සදහා ලිංගික අතවරයට ලක් වූවන් ගේ දිවි ගලවා විභාග කිරීම, වාර්තා කිරීම හා කළමණාකරනය පිළිබද ජාතික මාර්ගෝපදේශය බාගත කිරීම
කළමණාකරන අත්පොත බාගත කිරීම
ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි අනතුරු සහ ප්‍රතිකාර ශල්‍ය ව්‍යුහ සහ රෝගී සත්කාර ආදර්ශ බාගත කිරීම
සේවා ස්ථාන වල නිරෝගී ආපන ශාලාවක් සදහා මාර්ගෝපදේශය සිංහල
ආබාධ සහිත තැනැත්තන් කරා ලගා වීම සදහා සලකා බැලිය යුතු කරුණු සැලැස්ම බාගත කිරීම
ශ්‍රී ලංකාව තුල ආහාර සුරක්ෂිත කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගෝපදේශය බාගත කිරීම
ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි අනතුරු සහ හදිසි ප්‍රතිකාර සේවා ප්‍රතිපත්ති බාගත කිරීම
ජාතික සෞඛ්‍ය සංවර්ධන සැලැස්ම (2013-2017) පිටු 01-100
පිටු 101-200
පිටු 201-300
පිටු 301-344
ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිකා රෝග කාරක දත්ත 2007 බාගත කිරීම
ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිකා රෝග කාරක දත්ත 2006 බාගත කිරීම
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ පුස්ථකාලයේ නව ග්‍රන්ථ නාමාවලිය බාගත කිරීම
ශ්‍රී ලංකාව තුල හිස ඔසවන නිදන්ගත වකුගඩු රෝග විමර්ශන හා ඇගයුම් අවසන් වාර්තාව බාගත කිරීම
නිදන්ගත බෝ නොවන රෝග වැලැක්වීම සදහා වන ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ඖෂධ ප්‍රත්පත්තිය 2005 බාගත කිරීම
ජාතික රුධිර පාරවිලයන සේවා කෙටුම්පත දැන්වීම ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
ජාතික රුධිර පාරවිලයන සේවා කෙටුම්පත ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
මව්කිරි දීමේ ප්‍රවර්ධනය, ආරක්ෂණය, ඇගයීම සහ අලෙවිකරන R 1 ලංකා සංග්‍රහය (සංශෝධනය-2002)