සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

විදේශීය පුහුණු

දිනය විස්තරය බාගතකිරීම
19-10-2016 MA in Policy Economics – Center for Development Economics at Williams College, United States බාගතකිරීම
19-10-2016 Medical Equipment Management Maintenance – from 9th January to 19th March 2017 බාගතකිරීම
14-10-2016 Application form for the Healthcare Leadership Training Programme – Tan Tock Seng Hospital – Singapore බාගතකිරීම
06-10-2016 Programme in Economic Policy Management - Columbia University, New York බාගතකිරීම
06-10-2016 Invitations for the Nationals of SAARC Member States for appointment at the SAARC Development Fund, Bhutan බාගතකිරීම
06-10-2016 PhD Programme at National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) බාගතකිරීම
06-10-2016 Candidatures for Foundation Prizes in 2017 බාගතකිරීම
21-09-2016 Course Programme 2017 for Master Programmes and Advanced Courses - Netherlands බාගතකිරීම
21-09-2016 Siriraj Scholarship for Doctors from ASEAN and Developing Countries, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand – Year 2017 - 2019 බාගතකිරීම
21-09-2016 KDI School Degree Programmes – Admissions for Spring 2017 බාගතකිරීම
21-09-2016 30th Khwarizmi International Awards (KIA) බාගතකිරීම
21-09-2016 Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship Programme (JDS) – Year 2017 බාගතකිරීම
22-08-2016 Training Slots under the India Technical Economic Cooperation (ITEC) and Technical Cooperation Scheme through the Commonwealth Secretariat බාගතකිරීම