සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ශ්‍රී ලංකා ජාතික සෞඛ්‍ය ගිණුම් 2013