සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

SHSDP පුරප්පාඩු

දිනය විස්තර බාගත කිරීම
26-09-2016 පර්යේෂණ සහකාර බඳවා ගැනීම සඳහා දැන්වීම  බාගත කිරීම
21-09-2016 ව්‍යාපෘති නිලධාරි තනතුර (ද්වීතිය)  තනතුරු1 බාගත කිරීම
15-09-2016 දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් තනතුරු2  බාගත කිරීම
13-09-2016 සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා  බාගත කිරීම