සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

අධීක්ෂණය කිරීම හා ඇගයීම් - රේඛීය අමාත්‍යාංශය

Non DLI 1 NCD- DDG NCD DLI 1 ETU - DDG MS II
Non DLI 2 Anaemia - D-FHB & DDG PHS II 2015 (1) (2) DLI 3 eIMMR - SAS MS
Non DLI 3 Community Support Group- D-HEB DLI 7 QMU - DDG MS I
Non DLI 4 CEMOC- DDG MS I
Non DLI 5 Rehabilitation - D-YEDD & DDG PHS II 2015
Non DLI 6 16 Drugs- D-MSD
Non DLI 7 Training Institutions - DDG ET&R 2015
Non DLI 8 extQuality Assurance- D-MRI
Non DLI 9 TB Case detection D NPTC &CD
Non DLI 10 EPL&HWL- DDG E&OH,D E&OH