සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

අධීක්ෂණය කිරීම හා ඇගයීම් - පළාත්  අමාත්‍යාංශය

Non DLI 1 NCD DLI 2 ETU
Non DLI 2 Anaemia DLI 4 eIMMR
Non DLI 3 Community Support Group DLI 5 MCH Clinics
Non DLI 4 CEMOC DLI 6 HLC
Non DLI 6 16 Drugs DLI 8 QMU
Non DLI 8 extQuality Assurance
Non DLI 9 TB Case detection

Non DLI 10 EPL&HWL