සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

මිත්‍රත්ව ශිෂ්‍යත්ව

දිනය විස්තරය දැන්වීම අයදුම්පත්
06-01-2016 Capacity development in e-Learning Management System development
23-11-2015 Training Plan Component II
06-11-2015 Calling for applications to follow a Master of Science Degree in Health Economics, funded under the Second Health Sector Development Project Component II
23-09-2015 Selection Criteria and marking scheme for the capacity building programmes Second Health Sector Development project component II Anti Leprosy Campaign
27-08-2015 Picture Archiving and Communication Systems (PACS) Administrator Training Course